Rehabilitacja Warszawa

 Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1946 roku zdefiniowano pojęcie zdrowia jako

„stan zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brak choroby lub ułomności”. Choroba lub uraz może doprowadzić do utraty zdrowia, co w konsekwencji doprowadzić może do istotnych uszkodzeń i obniżenia sprawności funkcjonowania organizmu. To ogranicza sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. W 1982 roku ONZ opracował Światowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, w którym określa rehabilitację jako działania umożliwiające osobie niepełnosprawnej osiągnąć optymalny intelektualny, fizyczny i społeczny poziom funkcjonowania oraz korzystanie ze sprzętu technicznego, celem osiągnięcia owego poziomu. Powyższy Światowy Program zakłada, że osoby niepełnosprawne powinny korzystać z takich samych praw, jak pozostała część społeczeństwa, służyć ma temu rehabilitacja.

Rehabilitacja sięga czasów kilka lat przed naszą erą, początkowo związana była z chorobami narządu ruchu.

Jej formy oraz kompetencje zmieniały się przez wieki. Obecnie jest to prężnie rozwijająca się gałąź medycyny. W myśl ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej, rehabilitację osób niepełnosprawnych oznacza się jako „zespół działań głównie organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych i edukacyjno-społecznych, które zmierzają do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób, najwyższego poziomu ich https://dobry-ortopeda.warszawa.pl/ funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej”. Na proces rehabilitacji składa się rehabilitacja medyczna, społeczna i rehabilitacja zawodowa. Podstawowe etapy rehabilitacji według WHO to: przywrócenie sprawności uszkodzonych organów danej osoby lub usprawnienie ich funkcji, przygotowanie osób do samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym, przygotowanie osób do korzystania z różnych form kształcenia, przygotowanie osób do wykonywania pracy, stworzenie w środowisku społecznym i otoczeniu fizycznym odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania tej jednostki. Światowy Raport o Niepełnosprawności WHO podaje, że rehabilitacja jest zestawem środków wspierających te jednostki, które świadczą lub u których prawdopodobnie występuje niepełnosprawność, celem osiągnięcia i zapewnienia optymalnego funkcjonowania w interakcji z ich środowiskiem”. Rehabilitacja to proces medyczno-społeczny dążący do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. Głównymi twórcami rehabilitacji medycznej w Polsce był profesor Wiktor Dega, Adam Gruca, Kazimiera Milanowska oraz Marian Weiss. Dzięki nim na całym świecie powstała idea rehabilitacji, opierająca się na czterech zasadach: powszechności, kompleksowości, wczesności i ciągłości. Kompleksowy model rehabilitacji wyróżnia rehabilitację medyczną, społeczną, psychologiczna i zawodową.

W wielu ośrodkach rehabilitacyjnych w Warszawie można uzyskać pełny wachlarz porad lekarskich, usług diagnostycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

Please Post Your Comments & Reviews

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *